.

Algemene voorwaarden

Ovis advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht statutair gevestigd en kantoorhoudend te Haarlem en ingeschreven bij de Orde van Advocaten Noord-Holland. Ovis advocatuur is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 88477614.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Ovis advocatuur en aan haar verbonden advocaten in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten. Niet alleen Ovis advocatuur, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdracht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Ovis advocatuur is een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten behelzen inspanningsverbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen. Uitsluitend Ovis advocatuur zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die Ovis Advocatuur voor haar cliënten uitvoert, ook als een bepaalde aan Ovis Advocatuur verbonden advocaat een bepaalde opdracht uitvoert. Zowel de advocaat die direct of indirect aan Ovis Advocatuur verbonden is als de advocaat die in dienst van Ovis advocatuur is, handelt uitsluitend namens Ovis advocatuur. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van Ovis advocatuur van toepassing. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

Derden

Ovis advocatuur is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. Ovis advocatuur en aan haar verbonden advocaten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Waarneming 
In het geval dat mr. N.R. Schaap acuut niet in staat is en dit niet opgepakt kan worden door een van de medewerkers van Ovis advocatuur, zal afhankelijk van het rechtsgebied, M. van Zijtveld of I.C.H. Gerritse (beiden van SVZ advocaten, Florapark 7 te Haarlem, KvK: 77943228), voor mr. N.R. Schaap waarnemen. 

Bescheiden en stukken

De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Ovis advocatuur naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Ovis advocatuur ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Ovis advocatuur en aan haar verbonden advocaten en medewerkers wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Ovis advocatuur in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Ovis advocatuur en aan haar verbonden advocaten en medewerkers komt. Ovis advocatuur is verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid bij AIG Europe SA Netherlands (Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam). 

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €5.000,– per opdracht of indien het door Ovis advocatuur voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Ovis Advocatuur en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Ovis advocatuur, vrijwaart de opdrachtgever Ovis advocatuur en aan haar verbonden advocaten en medewerkers voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.

Honorarium

Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van Ovis Advocatuur berekend op basis van een door Ovis advocatuur vastgesteld uurtarief, vermenigvuldigd met BTW. Het BTW nummer van Ovis advocatuur is NL004619248B71. Ovis advocatuur is gerechtigd haar uurtarieven en de opslag aan kantoorkosten periodiek aan te passen. Dit is ook bij lopende opdrachten met consumenten mogelijk, mits deze drie maanden voor de aanpassing met Ovis advocatuur gesloten zijn. Ovis advocatuur brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarderskosten en overige verschotten) bij de opdrachtgever in rekening. Indien Ovis advocatuur met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is Ovis advocatuur gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie. Ovis advocatuur hanteert een betalingstermijn van veertien dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is Ovis advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden. Indien opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast. Indien de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is Ovis Advocatuur gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de facturen van Ovis advocatuur op te schorten of de facturen te betalen door middel van verrekening.

Bewaartermijn

Ovis advocatuur is gerechtigd zaakdossiers na verloop van 7 jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Gegevens
Op grond van de actuele wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik en verwerking van gegevens van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht(en) zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van deze gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met de opdrachtgever). Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het privacybeleid van Ovis advocatuur. Ovis Advocatuur neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. Ovis advocatuur is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of de schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens.

Overmacht
Als Ovis advocatuur de opdracht door overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, mag zij de uitvoering daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat Ovis advocatuur tot enige schadevergoeding is gehouden.

Wwft
Ovis advocatuur is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bij bepaalde opdrachten gehouden de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.

Geschillen, toepasselijk recht en taal

Op alle tussen Ovis advocatuur als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is de Klachtenregeling van Ovis advocatuur van toepassing. Leidt eventuele interne klachtbehandeling niet tot een oplossing, dan zullen alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Ovis advocatuur, inclusief declaratiegeschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. De rechter van het arrondissement Noord-Holland, locatie Haarlem is uitsluitend bevoegd, behoudens wanneer de opdrachtgever die consument is zich hier binnen een maand nadat Ovis advocatuur zich op dit beding heeft beroepen tegen verzet. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Ovis advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels. In geval van geschil over de inhoud zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

E-mailen
Bellen